Εμπλουτισμός του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ

Δημοσιεύθηκε στις 11/02/2013 08:09

   Ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» προγραμματίζει τον εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών, το οποίο είχε συσταθεί και εγκριθεί με το υπ’ αρ.ιθ. πρωτ. 4156/ΕΦΕΠΑΕ/1024/10-06-2010 έγγραφο της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ.

   Τα συνημμένα αρχεία, αφορούν τα δικαιώματα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το χρονοδιάγραμμα υποβολών.