"Υγιεινή Τροφίμων" Εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων

Δημοσιεύθηκε στις 05/04/2013 06:06
Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Enterprise Europe Network σας ενημερώνει ότι οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους, που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.
Αφορά το προσωπικό των Επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.
Κόστος συμμετοχής σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ, είναι σαράντα (40,00 €) ευρώ ανά καταρτισθέντα και τριάντα (30,00 €) ευρώ ανά καταρτιθέντα εφόσον η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε νησιά εκτός Κρήτης.
Τα υπόλοιπα έξοδα οργάνωσης του σεμιναρίου καλύπτονται από το Επιμελητήριο Καβάλας για τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικά για το τρέχον έτος.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν, Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων γίνεται με μέριμνα των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.3438/2006.