Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 06/04/2017 16:47

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

<h3 align="left">  

 

Καβάλα 05-04-2017

<h6 align="center"> ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 

Αριθ πρωτ 7707

<h5 align="center"> 4η   ΥΠΕ.  Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
 
 
<h4 align="center"> ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

<h4 align="center"> Τμήμα Οικονομικού

 

 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

: Περιοχή Βασιλάκη 

 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

: 65505 Καβάλα

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

: N. Φαρίνα

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ   

: 2513501910

 

FAX                 

: 25135015633

 

       

 

                                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, ύστερα από την με   αριθ.07-03-2015  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί  Έγκρισης  Διενέργειας του κάτωθι Συνοπτικού Tακτικού    Διαγωνισμού

                                        ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ      

        Συνοπτικό  Ανοιχτό Τακτικό  Διαγωνισμό για την προμήθεια  «Διάφορων  Ιατρικών  Συσκευών  και Προϊόντων   (αναλυτών αερίων αίματος ), για τις ανάγκες  του Γ. Ν. Καβάλας, με το ΠΠΥΥ 2013, προϋπολογιστικής δαπάνης 59.913,37€ με ΦΠΑ,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης, ποιότητας-τιμής.

        Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 24-04-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30μμ

        Η ημερομηνία διεξαγωγής του   διαγωνισμού είναι 25-04-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.π.μ. 

        Οι  προσφορές  θα πρέπει να υποβληθούν   το αργότερο την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα  της διενέργειας του διαγωνισμού.

        Ειδικοί όροι συμμετοχής δεν υπάρχουν.

        Η παράδοση θα γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου.

       Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 180 ημέρες.

       Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

       Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

       Για περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τις διακηρύξεις των διαγωνισμών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών και στο τηλέφωνο 2513501911, fax 2513501563  Περιοχή Βασιλάκη Αγ. Σίλα Τ.Κ. 65500 και  στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Καβάλας www.kavalahospital.gr

                                                                                                                 

                                                                                     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ      

                                                                     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ