Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 13/04/2017 12:38

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΔΑ:ΩΞΞΧΩΕ6-ΞΣ4                                                                   

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                       Καβάλα, 10/04/2017

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                               Αρ. Πρωτ.: 17038

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΥΠΡΟΥ 10, Τ.Κ. 65403

Πληροφορίες: Δ. Μελισσόπουλος

Τηλέφωνο: 2510 451480

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ 2017»

 

ΗΔήμαρχος Καβάλας,έχονταςυπόψη τηνυπ’αριθμ. 119/2017απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής,μετην οποίαεγκρίθηκανη προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Φιλίππων 2017, ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.844,88 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%,ταέγγραφατηςσύμβασης καιοιόροιτου διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικόδιαγωνισμόμεσφραγισμένες προσφορέςκαικριτήριοκατακύρωσηςτην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα, για το σύνολο όμως των ειδών της ομάδος.

Ηισχύουσα νομοθεσία είναιοιδιατάξειςτουΝ.4412/2016,τουΝ.3463/2006,τουΝ.4270/2014, του Ν. 3852/2010.

Οδιαγωνισμός θαδιεξαχθεί,ενώπιοντηςΕπιτροπήςΔιενέργειαςκαιΑξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας, Κύπρου10,στις25Απριλίου 2017,ημέρα Τρίτηκαιαπόώρα10:00π.μ.(έναρξη)μέχρικαι ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).  Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνταικαι να παραδίδονταιμέχριτηνωςάνωώραλήξηςκαι όσεςπροσφορέςπρωτοκολλούνταιμετάαπόαυτήνδεν θαγίνονταιδεκτέςκαιθαεπιστρέφονταιωςεκπρόθεσμες.

Πληροφορίες σχετικάμετονδιαγωνισμόμπορούνναζητηθούναπότοΓραφείοΠρομηθειώντου Δήμου και στοτηλέφωνο2510 451480τιςεργάσιμες ημέρεςκαι ώρες.Ηπερίληψητηςδιακήρυξηςθα δημοσιευτεί στηνΔΙΑΥΓΕΙΑκαιθασταλείστοΕμπορικόΕπιμελητήριοπροςενημέρωση τωνμελών του.ΟΔήμοςΚαβάλαςπροσφέρειελεύθερη,πλήρη,άμεσηκαιδωρεάνηλεκτρονική πρόσβασηστα έγγραφα τηςσύμβασηςστηνιστοσελίδα τουΔήμουΚαβάλαςστηδιεύθυνσηwww.kavala.gov.grαπό την ημερομηνίαδημοσίευσηςτηςδιακήρυξηςστοΚΗΜΔΗΣwww.eprocurement.gov.gr.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

                                                                                                                                                                                                                                               ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ