Διεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 03/05/2017 12:22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Καβάλα  25/4/2017     

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                Αρ. Πρωτ.: 18994

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                        

ΤΜΗΜΑ  ΕΣΟΔΩΝ &  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

    Παλαιολόγου 4, 65403

:    Μιχαηλίδου Μ.                                              

    2513500232                                                        

     2513500229

@       esoda@dkavalas.gr                                                    

                       

  ΠΡΟΣ :  1. Εμπορικό Επιμελητήριο Καβάλας

                                                                                Πλατεία Ομονοίας  Καβάλα

                                                                            2. Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας

                                                                                Κασσάνδρου 1  Καβάλα

                                                                            3. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών                                                                                       Φιλελλήνων & Ερμού 15  Καβάλα                                                                         

ΘΕΜΑ: « Διεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

 

Στις 10 Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 522 οικοπέδου εκτάσεως 313 τ.μ. στο Ο.Τ. 54  της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Καρβάλης.

 Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για πέντε (5) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Πρώτη προσφορά  ορίζεται το ποσό των διακοσίων είκοσι ενός ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου.

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις, η πρώτη το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και η δεύτερη το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου κάθε έτος και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232 και από στα γραφεία της Κοινότητας Ζυγού τηλ: 2510611222, της Κοινότητας Πολύστυλου τηλ.: 2513502520 και της Κοινότητας Ν. Καρβάλης  τηλ: 2513502518.                                                  

 

                                                                   Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

                                                                                              Ηλίας  Καλανταρίδης