Περίληψη Επαναληπτικής Διακήρυξης Δημοπρασίας

Δημοσιεύθηκε στις 04/05/2017 16:59

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Πλατεία Γ. Παπανδρέου

Τ.Κ. 65403, Καβάλα

Τηλέφωνο: 2510 83 53 75

Τηλεομοιότυπο: 2510 83 53 75

Ηλ. Δ/νση: citymarket@ kavalagreece.gr

Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης

Δημοτική Αγορά

Πληροφορίες:

Βρεττός Αλέξανδρος

 

                                                               Καβάλα, 26/Aπριλίου /2017

                                                               Αρ. Πρωτ.2412

 

                        Περίληψη Επαναληπτικής Διακήρυξης Δημοπρασίας

 

 

 

Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης « ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση καταστήματος του Α ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας. Το εν λόγω κατάστημα εσωτερικής αρίθμησης 1.14, είναι εσωτερικού χώρου 35 τ.μ και βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του ανατολικού διαδρόμου του Α΄ορόφου σε πολύ προνομιακή θέση στα πρώτα καταστήματα της πρόσοψης του κτιρίου, εμφανές από την οδό Καράνου που διέρχεται μπροστά από τη Δημοτική Αγορά.

    Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 16/5/2017 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου στα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης επί της οδού Ομονοίας 117, στην Καβάλα. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των διακοσίων είκοσι ευρώ (220 €) μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος χαρτοσήμου 3,6%. Ως διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται το διάστημα τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία εννέα  (9) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο  ευρώ (22€) ποσό ίσο με το ένα δέκατο (1/10) του ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.

Δεκτοί στη διαδικασία θα γίνονται όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ’ αρίθ. Πρωτ.2412.της 26/4/2017 Διακήρυξης Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ αριθμ. 1.14 καταστήματος του Α΄ ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας μέχρι την 15/5/2017 και ώρα 13.00

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης (www.kavalagreece.gr) και θα βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καβάλας και έμπροσθεν του εν λόγω καταστήματος του  A ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τους  αρμόδιους υπαλλήλους της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας, (κ. Αλέξανδρο Βρεττό και κα. Άρτεμη Σχοινά) ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00-14.00, Διεύθυνση: Δημοτική Αγορά Καβάλας,

Τηλέφωνο και Φαξ 2510 -835375

 

 

Η Πρόεδρος της   

ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

           Αναστασία Ιωσηφίδου