Περίληψη διακήρυξης

Δημοσιεύθηκε στις 11/05/2017 15:36

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ.  34/2017

 

          Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, ύστερα από την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο στην 7η/23.03.2017 συνεδρίασή του (Θέμα 48ο), με ΑΔΑ: 6Ρ7Ν469064-ΧΝ0

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

          Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ MULTSTAR TOP (cpv 50421200-4) προϋπολογισμού δαπάνης 34.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 0879), για ένα (1) έτος, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015.

          Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 11.5.2017 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

          Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι στις  10.5.2017 και ώρα 14:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.

          Αναλυτική διακήρυξη, θα διατίθενται από το site του Νοσοκομείου http://www.ahepahosp.gr/products.asp.

          Πληροφορίες: τηλ. 2313 303064, Αρμόδια: Δ. Τσικνάκη.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ