Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»

Δημοσιεύθηκε στις 17/05/2017 12:53

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Πλατεία Γ. Παπανδρέου

Τ.Κ. 65403, Καβάλα

Τηλέφωνο: 2510 83 53 75

Τηλεομοιότυπο: 2510 83 53 75

Ηλ. Δ/νση: citymarket@kavalagreece.gr

Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης

Δημοτική Αγορά

Πληροφορίες:

Βρεττός Αλέξανδρος

 

                                                                                    Καβάλα 16/5/2017

Αρ. Πρωτ.2813

 

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

 

 

 

 

Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση  ακινήτου στη περιοχή της Ραψάνης, ,αποτελούμενου από δύο ορόφους συνολικής επιφάνειας 464 τ.μ. και ακάλυπτο χώρο 225 τ.μ.   της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 31/Μαϊου /2017 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου στα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης επί της οδού Ομονοίας 117, στην Καβάλα. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων ενενήντα πέντε (2.095 €) μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος χαρτοσήμου.

Ως διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται το διάστημα πέντε  (5) ετών, με δυνατότητα παράτασης με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εννέα και πενήντα λεπτών του ευρώ (209,5 €) ποσό ίσο με το ένα δέκατο ( 1/10) του ορίου πρώτης προσφοράς.

Δεκτοί στη διαδικασία θα γίνονται όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ’ αρίθ. Πρωτ. 2813 της 16/5/2017 Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του περιγραφόμενου ακινήτου στη περιοχή της Ραψάνης, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» μέχρι την Τρίτη 30/5 /2017 και ώρα 13.00

 

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης (www.kavalagreece.gr) και θα βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καβάλας και σε εμφανές σημείο του εν λόγω ακινήτου. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τους  αρμόδιους υπαλλήλους της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας, (κ. Αλέξανδρο Βρεττό και κα. Άρτεμη Σχοινά) ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00-14.00, Διεύθυνση: Δημοτική Αγορά Καβάλας,

Τηλέφωνο και Φαξ 2510 -835375