Διεξαγωγή μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δημοσιεύθηκε στις 02/11/2017 16:24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                Καβάλα  31/10/2017     

ΔΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                                               Αρ. Πρωτ.: 55039

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                               

ΤΜΗΜΑ  ΕΣΟΔΩΝ  &  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

                                                     

  ΘΕΜΑ: « Διεξαγωγή μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

     Ο Δήμος Καβάλας προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου από τον Δήμο Καβάλας και συγκεκριμένα μίσθωση ενός χώρου- κτιρίου, στον οποίο να μπορούν να φιλοξενηθούν εκδηλώσεις όπως σεμινάρια, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις, βραβεύσεις, παρουσιάσεις, προβολές και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης, καταθέτοντας προσφορές μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καβάλας (Κύπρου 10), υπόψη Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας. 

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232                                                                                                                                                          

   Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

 

                                               

                                                                                                    Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                                        Ηλίας  Καλανταρίδης