Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης 6/2018 ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ

Δημοσιεύθηκε στις 02/02/2018 12:15

ΘΕΜΑ: "Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης 6/2018 ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ”

 

          Παρακαλούμε οι εφημερίδες να προβούν σε δημοσίευση στις 01.02.2018 και αντιστοίχως, τα Επιμελητήρια στην κοινοποίηση στα μέλη τους, της συνημμένης περίληψης διενέργειας, του τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την χορηγητών προμήθειας ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ (CPV 33194100-7), προϋπολογισμού δαπάνης 140.427,87€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ΚΑΕ 1311, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους,  σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014.

 

Από το Γραφείο Προμηθειών του ΑΧΕΠΑ

Β.Χατζηκυριάκου, τηλ. 2313 303063

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Το συνημμένο κείμενο, παρατίθεται και σε μορφή doc, για τη δική σας διευκόλυνση.

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ.  6/2018

 

          Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, ύστερα από την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο στην 48η/23.12.2015 συνεδρίασή του (Θέμα 18ο - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ), με ΑΔΑ: Ω9ΤΚ469064-ΚΣΑ

 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

 

          τακτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ (cpv 33194100-7), προϋπολογισμού δαπάνης 140.427,87€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., (ΚΑΕ 1311), για ένα (1) έτος, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014.

Το Νοσοκομείο μπορεί να κάνει χρήση δικαιώματος προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης και επιπλέον εννεάμηνης με τη σύμφωνη γνώμη της εταιρείας και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 280.855,74€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος προαίρεσης, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εάν ολοκληρωθεί αντίστοιχος διαγωνισμός από πρόγραμμα Προμηθειών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr. με αριθμό συστήματος 47462.

          Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην  πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στο site του Νοσοκομείου http://www.ahepahosp.gr/productsD.asp στις 01.02.2018. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα είναι η 08.03.2018 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει στις 15.03.2018 και ώρα 10:00.

          Πληροφορίες: τηλ. 2313 303063, Αρμόδια: Β. Χατζηκυριάκου.

 

Θεσσαλονίκη,  31.01.2018

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ

cleardot.gif