Δημοσίευση διακήρυξης του υπ’ αριθ. 01/2018 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ

Δημοσιεύθηκε στις 02/02/2018 13:43

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ

Α.Φ.Μ.: 099727226  Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

22100    ΤΡΙΠΟΛΗ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr

 

 

 

 

 

Τρίπολη  24/01/2018

Αρ πρωτ.: 572

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τηλέφωνο: 2710 / 372111, 2710/372104

Fax: 2710 / 372108

Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική, Ασπρούδη Παρασκευή

e-mail: vtsokou@uop.gr, pasproudi@uop.gr

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

1.      Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

       info@acci.gr

2.      Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

keeuhcci@uhi.gr

3.      Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος-Αθήνα

       tee@central.tee.gr

4.      Επιμελητήριο Κορινθίας

info@korinthiacc.gr

5.      Επιμελητήριο Αργολίδος

        ebear@otenet.gr

6.      Επιμελητήριο Λακωνίας

       gytheioc@otenet.gr

7.      Επιμελητήριο Μεσσηνίας

press@messinianchamber.gr

8.      Επιμελητήριο Αρκαδίας

info@arcadianet.gr

 

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση διακήρυξης του υπ’ αριθ. 01/2018 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24)  μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και ανέρχεται στο συνολικό  ποσό των τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ 460.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% ήτοι τριακοσίων εβδομήντα εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών 370.967,74 € (άνευ ΦΠΑ).

(CPV:90911200-8 -Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων).

 

Σας αποστέλλουμε διακήρυξη του υπ’ αριθμ. 01/2018 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με αντικείμενο το ανωτέρω θέμα και παρακαλούμε όπως αναρτηθεί στον διαδικτυακό σας τόπο ώστε να λάβει γνώση κάθε ενδιαφερόμενος.

 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Καθηγητής

Κατσής Κ. Αθανάσιος