Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις ανάγκες του τμήματος καθαριότητας του Δήμου Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 12/02/2018 12:13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                ΑΔΑ: ΩΞΣΡΩΕ6-ΕΧΨ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                             Καβάλα, 08/02/2018              

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                      Αρ. Πρωτ.:5335

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                   

Δ/νση : Κύπρου  10                                                                                                                            

Πληροφορίες: Συμιτλιώτης Β.                               

Τηλ:  2513 500281                                                   

Fax:  2510 451484                                                                    

E-mail:supplies@dkavalas.gr        

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ  

 

     Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την με αριθμ. 33/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΠΡ9ΩΕ6-1ΣΣ) περί έγκρισης των εγγράφων της σύμβασης, των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες του τμήματος καθαριότητας του Δήμου Καβάλας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.406.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (1.743.440,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για τα προσφερόμενα είδη.          

      Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4270/2014 και του Ν. 4250/2014. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής εκτιμώμενης αξίας  της μελέτης χωρίς ΦΠΑ,  ήτοι για το ποσό των #28.120,00 €#  εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν για το σύνολο των τμημάτων (ειδών), άλλως για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) των συγκεκριμένων τμημάτων (ειδών) της μελέτης, για τα οποία υποβάλει προσφορά ο υποψήφιος. Προκήρυξη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TED- Tenders Electronic Daily (Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στις 08-02-2018 με ηλεκτρονική αποστολή.

        Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η ημέρα Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00 πμ.

       Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513-500281 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα τεύχη της προμήθειας και από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας  www.kavala.gov.gr.

 

<h2 align="center">                                                                                                                   Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ <h2 align="center">                                                                                                                     ΤΣΑΝΑΚΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ