Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου Μεγάλης Λέσχης

Δημοσιεύθηκε στις 13/04/2018 15:52

ΑΔΑ:7ΤΘ7ΩΕ6-ΓΝ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                               Καβάλα, 12/04/2018                                 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                               Αρ. Πρωτ.: 13069

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΥΠΡΟΥ 10, Τ.Κ. 65403

Πληροφορίες: Δ. Μελισσόπουλος

Τηλέφωνο: 2510 451480

                                                                                                                

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου Μεγάλης Λέσχης κωδικός (Υποέργο 2) της ενταγμένης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 2014-2020»,  Πράξης: Αποκατάσταση Μεγάλης Λέσχης Καβάλας, MIS 5000283

 

     Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 109/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν η προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου Μεγάλης Λέσχης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.655,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%, τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά ομάδα των προσφερόμενων ειδών.

     Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του  Ν. 3852/2010. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς ΦΠΑ, εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της ομάδας ή των ομάδων για την οποία/τις οποίες υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας.

     Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας,  Κύπρου 10, στις 27/04/2018, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη) μέχρι και ώρα  10:30π.μ.  (λήξη  επίδοσης  προσφορών).  Οι  προσφορές  πρέπει  να  πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

     Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513500280 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μια ημερήσια εφημερίδα, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού, καθώς και σε περίπτωση επαναληπτικού διαγωνισμού, θα βαρύνουν τον ανάδοχο, ενώ η διακήρυξη  του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kavala.gov.gr), στη διαδρομή: kavala-simera ► diagvnismoi-ergvn-promhtheivn ► trexontes-diagwnismoi,  καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr). Οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύμβασης.

 

                                                                                                           Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

                                                                                                       ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ