Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR)

Δημοσιεύθηκε στις 20/04/2018 15:01

                                                                                                                                                       Καβάλα 20/4/2018

                                                                                                                                                       Αριθμ. πρωτ. 1598

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Επιμελητήριο Καβάλας (με την σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής 10/19.04.2018, προκειμένου να προβεί στην επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) που τίθεται σε ισχύ την 25/05/2018, προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το σκοπό αυτό.

Περιγραφή Βασικών Όρων Παραδοτέων:

1. Αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με παρουσιολόγια και σχετικές βεβαιώσεις για την επίτευξη GDPR Awareness στο σύνολο του προσωπικού

2. Δημιουργία ομάδας εργασίας για το GDPR Compliance

3. Μηνιαία reports για την πορεία των σταδίων

4. Μητρώο Επεξεργασίας Δεδομένων - Analytical Data Mapping

5. Διάγραμμα της ροής των πληροφοριών με βάση το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα ή σύστημα αρχειοθέτησης

6. Gap Analysis

7. Προτάσεις νομικών, οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την επίτευξη της συμμόρφωσης με βάση τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού

8. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

9. Νέες νομικές συμβάσεις

10. Νέα έντυπα με βάση τις απαιτήσεις του Κανονισμού

11. Διαδικασίες διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

12. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

13. Διαδικασία διαχείρισης και εντοπισμού παραβιάσεων

14. Data Protection Impact Assessment

1 5. Risk Assessment

16. Αναφορά ελέγχου υφιστάμενης συμμόρφωσης.

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά της ομάδας έργου για τη συμμόρφωση του Επιμελητηρίου Καβάλας με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων:

Υπεύθυνος έργου: Κάτοχος Διδακτορικού σε θέματα ασφάλειας συστημάτων, τουλάχιστον τριετή (3) εμπειρία σε θέματα ασφάλειας συστημάτων, εμπειρία σε τουλάχιστον τρία  (3) έργα σχετικά με το ISO 27001.

 

 

 

Μέλη ομάδας: Η ομάδα να αποτελείται από 1. Νομικός, με αποδεδειγμένη εμπειρία κατ’ ελάχιστο 4 ετών σε τμήμα συμμόρφωσης, πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων κατά το πρότυπο ISO 17024

2. Οικονομικής κατεύθυνσης, πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων κατά το πρότυπο ISO 17024

Παρακαλούμε να μας προσκομίσετε την κλειστή τεχνική - οικονομική προσφορά σας για το σκοπό αυτό, μέχρι τις 27 Απριλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Επιμελητηρίου Καβάλας επί της οδού Ομονοίας 50, 653 02 Καβάλα

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο τηλ. 2510 22212 κα Σουλτάνα Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) και κα Μιχαλίτσα Κιτσίκογλου, (εσωτ. 3) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                      Μάρκος Δέμπας