Αποστολή Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση δύο (2) αγροτεμαχίων της περιοχής Εσκή Καπού

Δημοσιεύθηκε στις 10/01/2019 18:10

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Πλατεία Γ. Παπανδρέου

Τ.Κ. 65403, Καβάλα

Τηλέφωνο: 2510 83 53 75

Τηλεομοιότυπο: 2510 83 53 75

Ηλ. Δ/νση: dakav@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης

Δημοτική Αγορά

Πληροφορίες:

Βρεττός Αλέξανδρος

 

 

                                                                                                Καβάλα,  4/1/2019

Αρ. Πρωτ .32

 

 

 

                         Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

 

για την εκμίσθωση ακινήτου (αγροτεμαχίου) του Εσκή Καπού.

Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση ακινήτου (αγροτεμαχίου) της περιοχής του Εσκή Καπού. Το εν λόγω ακίνητο είναι εμβαδού 1000 τ.μ. εφαπτόμενο στην αριστερή πλευρά του 6οχλμ.της Παλαιάς Εθνικής Οδού Καβάλας-Ξάνθης γωνιακό και σε προνομιακή θέση καθώς βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον κόμβο που οδηγεί στο νέο λιμάνι.

   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24./1/2019 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου στα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης επί της οδού Ομονοίας 117, στην Καβάλα. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των ευρώ διακοσίων είκοσι (220€) μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος χαρτοσήμου 3,6%. Ως διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται το διάστημα τριών (3) ετών, με δυνατότητα  παράτασης με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο ευρώ (22 €) ποσό ίσο με το ένα δέκατο ( 1/10) του ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.

Δεκτοί στη διαδικασία θα γίνονται όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 31 Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (αγροτεμαχίου) του Εσκή Καπού μέχρι την Τετάρτη 23/1/2019 και ώρα 13.00

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας(www.kavala.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης (www.kavalagreece.gr) και θα βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καβάλας.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τους  αρμόδιους υπαλλήλους της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας, (κ. Αλέξανδρο Βρεττό και κα. Άρτεμη Σχοινά) ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00-14.00, Διεύθυνση: Δημοτική Αγορά Καβάλας,

Τηλέφωνο και Φαξ 2510 -835375

 

Η Πρόεδρος της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

                                                                                             Αναστασία Ιωσηφίδου

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

Πλατεία Γ. Παπανδρέου

Τ.Κ. 65403, Καβάλα

Τηλέφωνο: 2510 83 53 75

Τηλεομοιότυπο: 2510 83 53 75

Ηλ. Δ/νση:

citymarket@ kavalagreece.gr

Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr

 

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης

Δημοτική Αγορά

Πληροφορίες:

Βρεττός Αλέξανδρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καβάλα 4/1/2019                                          ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αρ.Πρωτ. 36

  1. Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας
  2. Επιμελητήριο Καβάλας
  3. Ο.Ε.Β.Ε. Καβάλας

 

 

ΘΕΜΑ: « Αποστολή Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας για την       

εκμίσθωση  δύο (2) αγροτεμαχίων  της περιοχής Εσκή Καπού

     

Αγαπητοί Κύριοι/ες

Σας στέλνουμε Περιλήψεις των Διακηρύξεων Δημοπρασίας (αρ.πρωτ. 32 και 34)  που αφορά  στην εκμίσθωση:

Δύο (2)  Αγροτεμαχίων 1.000 τ.μ. έκαστο, στο 6ο χλμ. της παλαιάς Ε.Ο. Καβάλας -Ξάνθης παραπλεύρως του κόμβου προς το νέο εμπορικό λιμάνι  εκ των οποίων το ένα γωνιακό

Η Δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις υπ αριθμ. Πρωτ. 31 και 33  αντίστοιχες Διακηρύξεις  Δημοπρασίας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», την  Πέμπτη 24/1/2019 και ώρα από 11.00 έως 12.00 π.μ.

Παρακαλούμε να την κοινοποιήσετε στα μέλη σας και να την αναρτήσετε στον πίνακα ανακοινώσεών σας προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Συνημμένα:

.1. Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Αγροτεμαχίου 1

2.  Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Αγροτεμαχίου 2

 

                                                                                    Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                   Αναστασία Ιωσηφίδου

 

 

 

 

Αρχεία