Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την υλοποίηση του παραδοτέου 4.3.2 με τίτλο «Κοινές δράσεις προβολής -προώθησης προϊόντων ή / και υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου Go_Brand»

Δημοσιεύθηκε στις 28/01/2019 13:25