Διεξαγωγή μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 14/05/2019 12:35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                Καβάλα 8/ 5/2019     

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                                                Αρ. Πρωτ.: 15899

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                               

ΤΜΗΜΑ  ΕΣΟΔΩΝ  &  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

    Παλαιολόγου 4, 65403

:   Μιχαηλίδου Μ.                                              

     2513500232                                                        

     2513500229

@       esoda@dkavalas.gr                                                  ΠΡΟΣ :  1. Εμπορικό Επιμελητήριο Καβάλας

                                                                                                                   Πλατεία Ομονοίας  Καβάλα

                                                                                                                 2. Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας

                                                                                                                   Κασσάνδρου 1  Καβάλα

                                                                                                                 3. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών                                                                                                                                                                                                                   Φιλελλήνων & Ερμού 15  Καβάλα                                                                                                  

 

ΘΕΜΑ: « Διεξαγωγή μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

 

Ο Δήμος Καβάλας προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου από τον Δήμο Καβάλας και συγκεκριμένα μίσθωση χώρου για την κάλυψη αναγκών αποθήκευσης υλικών και στέγασης μηχανημάτων και οχημάτων Δήμου Καβάλας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης, καταθέτοντας προσφορές μέχρι την 29η  Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 (λήξη επίδοσης προσφορών). Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου ) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καβάλας (Κύπρου 10), υπόψη Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας. 

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232                                                                                                                                                                                                                                                  Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

                                                                                     Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                            Καλανταρίδης Ηλίας