Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Καβάλας για «Υπηρεσία κτηνιάτρου για το δημοτικό κυνοκομείο, έκτακτα περιστατικά κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτών ζώων και κτηνιατρικές υπηρεσίες (στειρώσεις)»

Δημοσιεύθηκε στις 10/05/2019 12:39

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                               Καβάλα,  09/05/2019                              

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                               Αρ. Πρωτ.: 15871

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΥΠΡΟΥ 10, Τ.Κ. 65403

Πληροφορίες: Δ. Μελισσόπουλος

Τηλέφωνο: 2510451480

                                                                                                                

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«Υπηρεσία κτηνιάτρου για το δημοτικό κυνοκομείο, έκτακτα περιστατικά κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτών ζώων και κτηνιατρικές υπηρεσίες (στειρώσεις)»

 

     Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 125/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν η υπηρεσία κτηνιάτρου για το δημοτικό κυνοκομείο, έκτακτα περιστατικά κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτών ζώων και κτηνιατρικές υπηρεσίες (στειρώσεις), ενδεικτικού προϋπολογισμού 44.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%, τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα, για το σύνολο των υπηρεσιών της ομάδας.

     Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του  Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.

     Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας,  Κύπρου 10, στις 21 Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη) μέχρι και ώρα  10:30π.μ.  (λήξη  επίδοσης  προσφορών).  Οι  προσφορές  πρέπει  να  πρωτοκολλούνται και  να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

     Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513500280 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μια ημερήσια εφημερίδα, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού, καθώς και σε περίπτωση επαναληπτικού διαγωνισμού, θα βαρύνουν τον ανάδοχο, ενώ η διακήρυξη  του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kavala.gov.gr), στη διαδρομή: kavala-simera ► diagvnismoi-ergvn-promhtheivn ► trexontes-diagwnismoi,  καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr). Οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύμβασης.

 

                                                                                                                                                                                                                        Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

                                                                                                                                                                                                             ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ