Περίληψη διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων αυτού από τις 01-08-2019 έως και τις 31-12-2020

Δημοσιεύθηκε στις 10/06/2019 11:42

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΑΔΑ: ΨΛΩ0ΩΕ6-ΟΥ3

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (OTA Α΄ ΒΑΘΜΟΥ)                            Καβάλα, 06-05-2019         

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                       Αρ. Πρωτ.: 19272

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 

Δ/νση : Κύπρου  10              

Πληροφορίες: Σ. Παπαδοπούλου                             

Τηλ:  2510 451485                                                     

Fax:  2510 451484                                                                   

E-mail:  supplies@dkavalas.gr  

https:// www.kavala.gov.gr

NUTS A/A: EL 515   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ AYΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 01-08-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 31-12-2020

     Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την 153/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΙΥ4ΩΕ6-0ΥΕ) περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων, προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων αυτού από 01-08-2019 έως και 31-12-2020, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 657.487,84 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (755.445,65 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα. Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: Τμήμα 1 (Είδη άρτου και κουλούρια) με CPV 15811000-6, Τμήμα 2 (Σφολιατοειδή εδέσματα, σάντουιτς, βασιλόπιτες και τσουρέκια) με CPV 15813000-0, Τμήμα 3 (Γλυκά ζαχαροπλαστείου) με CPV 15812000-3, Τμήμα 4 ((Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 24%) με CPV 15800000-6, Τμήμα 5 ((Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 13%) με CPV 15800000-6, Τμήμα 6 (Γάλα φρέσκο (άσπρο) και γαλακτοκομικά προϊόντα) με CPV 15511000-3, Τμήμα 7 (Νωπά λαχανικά και φρούτα) με CPV 15300000-1), Τμήμα 8 (Κατεψυγμένα Λαχανικά) με CPV 15331170-9, Τμήμα 9 (Ελαιόλαδα) με CPV 15411110-6, Τμήμα 10 (Κρέατα και πουλερικά) με CPV 15119000-5 και Τμήμα 11 (Ψάρια νωπά και κατεψυγμένα) με CPV 03311000-2).

    Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4270/2014 και του Ν. 4250/2014. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τις 31-12-2020. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515). Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό 2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ, ήτοι για ποσό δεκατριών χιλιάδων εκατόν σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (13.149,75€), εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ του τμήματος ή των τμημάτων για το οποίο/τα οποία υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας.

     Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Παρασκευή 05/07/2019 και ώρα 10:00πμ. Περίληψη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TED- Tenders Electronic Daily (Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στις 04-06-2019 με ηλεκτρονική αποστολή.

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500285).

 

<h2 align="center">                                                                                                                   Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ <h2 align="center">                                                                                                                     ΤΣΑΝΑΚΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ