∆ιενέργεια ∆ιαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού για την ανάδειξη ενός αναδόχου και την σύναψη Σύµβασης παροχής υπηρεσιών παρασκευής και διανοµής γευµάτων, για την κάλυψη των αναγκών της ∆οµής Φιλοξενίας Σερρών

Δημοσιεύθηκε στις 07/08/2020 17:42