Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 27/07/2021 11:51

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης, με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερο ποσοστό έκπτωσης), για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας (πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ και πετρέλαιο κίνησης), για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών θέρμανσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α Καβάλας και κίνησης υπηρεσιών που επιχειρούν εντός εδαφικής αρμοδιότητας του Α.Τ. Θάσου (ΑΤ. Θάσου, Α.Σ. Λιμεναρίων Θάσου και διερχόμενα οχήματα), προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως
31-12-2022, προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (#75.000,00€#) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. και του (μονομερούς) δικαιώματος προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής, της αρχικής Σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος, ήτοι για το έτος 2023, προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (#75.000,00€#) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α.