Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Συλλογή - Μεταφορά - Επεξεργασία - Αξιοποίηση και Διάθεση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Ογκωδών Αποβλήτων και Πρασίνων Αποβλήτων του Δήμου Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 26/08/2021 19:42

 ΑΔΑ:ΩΥΓΓΩΕ6-Σ32

                                                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                             ΑΡΙΘ: ΠΡΩΤ.26-08-2021       

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                   

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ              

Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 4,  Τ.Κ. 65403

Πληροφορίες: Κιρκίνη Κυριακή

Τηλ: 2513.50086                                                                                               

Ηλ. Ταχ/μείο: supplies@dkavalas.gr

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

 

 «Συλλογή – Μεταφορά – Επεξεργασία – Αξιοποίηση και Διάθεση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Ογκωδών Αποβλήτων και Πρασίνων Αποβλήτων του Δήμου Καβάλας για το Έτους 2021»      

 

Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 335/2021 (ΑΔΑ:94ΣΑΩΕ6-Θ62) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Υπηρεσία (ΑΕΚΚ), τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφερόμενης Υπηρεσίας. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 51.931,20 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του  Ν. 3852/2010, του Ν. 4782/2021.  Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμού  της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου             Καβάλας,  Κύπρου 10, στις 17/09/2021, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513.500086 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση www.kavala.gov.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ  www.eprocurement.gov.gr.

 

                                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ