ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δημοσιεύθηκε στις 01/09/2021 14:27

                                   ΑΔΑ: ΨΠΟ7ΩΕ6-Η44

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  23025/30-08-2021  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 4,  Τ.Κ. 65403

Πληροφορίες: Χινίσογλου Δέσποινα                               

Τηλέφωνο: 2513500082                                               

e-mail: supplies@dkavalas.gr  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

 «προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ»    

 

Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 336/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας (με ΑΔΑ: 638ΣΩΕ6-312), με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια διαφόρων χρωμάτων, βερνικιών και συναφών ειδών, τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 46.785,39 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% .

Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του  Ν. 3852/2010, του Ν. 4782/2021. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμού  της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α..

      Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου      Καβάλας,  Κύπρου 10, στις 10/09/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513 500082 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση www.kavala.gov.gr  από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ  www.eprocurement.gov.gr.

 

                                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

                                                                                                           ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ