Έκδοση Αποφάσεων μετά την εξέταση των αιτήσεων των «εν δυνάμει δικαιούχων» για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Δημοσιεύθηκε στις 07/02/2018 13:18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

Κομοτηνή ,  02/02/2018

Αριθ. Πρωτ. : Φ.Μ6.1/60

 

ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή

TAX.ΚΩΔΙΚΑΣ : 69100                                    

Πληροφορίες : Ν.Κολάτσος, Ι.Αμαξόπουλος      

Τηλ :2531350408, -443-438                                          

Fax : 2531350483

e-mail : dao@pamth.gov.gr

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Έκδοση Αποφάσεων μετά την εξέταση των αιτήσεων των «εν δυνάμει δικαιούχων» για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

 

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνεται ότι εκδόθηκαν:

Α) η 1η Επικαιροποίηση της Απόφασης ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» (ΑΔΑ : ΨΝΙΛ7ΛΒ-30Φ).

Β) Η 1η Τροποποίηση της υπ. Αριθ. Αρ. Πρωτ: ΦΜ.6.1./1898/ 19-7-2017 Απόφασης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με θέμα ‘Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης  έτους 2016» (ΑΔΑ: ΩΩΠ87ΛΒ-Ν67).

Οι ανωτέρω αποφάσεις εκδόθηκαν μετά την ολοκλήρωση εξέτασης των αιτήσεων των «εν δυνάμει δικαιούχων» και την κατάταξή τους στους πίνακες δικαιούχων, επιλαχόντων , απορριπτόμενων του Υπομέτρου 6.1. για την Περιφέρεια ΑΜΘ, ενώ θα ακολουθήσουν αντίστοιχες Αποφάσεις  μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης στο ΠΣΚΕ των ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων) που έχουν ήδη υποβληθεί.

Στον πίνακα δικαιούχων περιλαμβάνονται συνολικά 1203 δικαιούχοι εκ των οποίων οι 1035 έχουν ήδη λάβει το 70% της ενίσχυσης και 169 νέοι δικαιούχοι μετά από εξέταση των «εν δυνάμει δικαιούχων». Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται των δικαιούχων ανέρχεται σε  23.063.500,00 €.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που  περιγράφονται λεπτομερώς στις παραπάνω εκδοθείσες  Αποφάσεις και σύμφωνα πάντα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο στο Άρθρο 18 της Υ.Α. 8585/2016 και μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρο το κείμενο των Αποφάσεων α) στον ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr), β)ωστο πρόγραμμα «Διαύγεια», γ) στον ιστότοπο της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας (www.eydamth.gr), δ)  στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχαν υποβάλλει την αίτηση ένταξης τους .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται  και στις  Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου υπάγονται.

Ε.Π.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

της Διεύθυνσης

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΤΣΟΣ

Γεωπόνος Α'