Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών για ποιοτικό έλεγχό δεκατριών (13) διαθερμιών martin τμήματος χειρουργείων

Δημοσιεύθηκε στις 01/07/2022 12:22