Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών για ανάγκες πλυντηρίων - σιδερωτηρίων» του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως

Δημοσιεύθηκε στις 09/03/2023 18:15