Προκήρυξη προγράμματος για την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών

Δημοσιεύθηκε στις 01/09/2009 07:00
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης επιχειρήσεων «Enterprise Europe Network» ενημερώνει τα μέλη του και κάθε ελεύθερο επαγγελματία για νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης.  Η ενίσχυση αφορά στην απόκτηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, απαραίτητου για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ιατρών, οδοντιάτρων, μηχανικών, γεωτεχνικών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, λογιστών και οικονομολόγων- συμβούλων. Το χρηματοδοτούμενο από  τα ΠΕΠ - ΕΣΠΑ πρόγραμμα έχει σαν ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων την 1/9/2009 ενώ προθεσμία καθορίζεται η 9/10/2009. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr , χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Ο ενδιαφερόμενος θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μόνο τον ΑΦΜ του, τα στοιχεία του, έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή της επιχορήγησης (εφόσον το σχέδιό του εγκριθεί) και περιγραφή του εξοπλισμού και των δαπανών, στις οποίες επιθυμεί να προβεί. Θα ακολουθεί εκ των υστέρων έλεγχος υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρότασης. Τα κριτήρια επιλογής των προτάσεων θα βασίζονται σε οικονομικά στοιχεία παρελθόντων ετών. Η αξιολόγησή τους θα είναι συγκριτική και θα γίνεται ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο - μέσω του συστήματος taxis- μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Η προθεσμία υλοποίησης των προτάσεων ορίζεται σε 4 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης τους. Για τις εγκεκριμένες προτάσεις, θα γίνονται αποδεκτές μόνο δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από 01/09/2009. Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι επιστήμονες - ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και οι οποίοι :
 • Είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική Επικράτεια.
 • Λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης.
 • Τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας και έχουν μία τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση (τουλάχιστον για το οικονομικό έτος 2009 - διαχειριστική χρήση 2008).
 • Διαθέτουν ΑΦΜ έγκυρο, ενεργό και ενταγμένο σε συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 • Έχουν κάνει πρώτη έναρξη επαγγέλματος πριν την 1η/1/2009.
 • Διαθέτουν φορολογική ενημερότητα.
Χρηματοδοτείται:
 1. εξοπλισμός πληροφορικής (Η/Υ και περιφερειακά)
 2. απαραίτητο ειδικό λογισμικό (software)
 3. εξειδικευμένος εξοπλισμός σύγχρονης τεχνολογίας για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας (π.χ. ιατρικά μηχανήματα).
Αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης, ύψους 80% επί της υποβαλλόμενης πρότασης, προβλέπεται για τους νέους επαγγελματίες, δηλαδή εκείνους οι οποίοι κατέθεσαν δήλωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος μέσα στην τελευταία πενταετία (μετά την 1η Ιανουαρίου 2004). Για όσους έχουν κάνει έναρξη άσκησης επαγγέλματος πριν την 1η Ιανουαρίου 2004 προβλέπεται ποσοστό ενίσχυσης ύψους 50% του προϋπολογισμού της πρότασης. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο προϋπολογισμός μιας υποβαλλόμενης πρότασης υπερβαίνει τα ανώτατα όρια της ανά δραστηριότητα επιχορηγούμενης πρότασης, η ενίσχυση περιορίζεται στο μέγιστο προβλεπόμενο ποσό:
 • Ιατροί /οδοντίατροι: 5.000 - 20.000€
 • Μηχανικοί:   4.000 - 8.000€
 • Δικηγόροι- Συμβολαιογράφοι: 3.000 - 5.000€
 • Οικονομολόγοι- Σύμβουλοι: 3.000 - 5.000€
 • Λογιστές   3.000 - 5.000€
Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση ανέρχεται σε  250.000.000,00 € Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. Πληροφορίες παρέχονται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ στην ιστοσελίδα http://www.mnec.gr . Διευκρινιστικές ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις :  infoespa@mnec.gr mme@mnec.gr και τηλεφωνικά στα τηλ. 210-3375938, 210-3375939, 210-3742071, 210-3742082, 210-3742083, 210-3742086 Ώρες 09.30-17.00 Το Επιμελητήριο Καβάλας είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου για πρόσθετες πληροφορίες. Σημεία επικοινωνίας: Σούζυ Μαυρομμάτη, Διευθύντρια (εσωτ. 4) Όλγα Καζιάνη Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων (εσωτ. 2). Τηλ. Επιμελητηρίου: 2510833964