Ανοιχτή Πρόσκληση για την ανάθεση έκδοσης αδειών μικρής κλίμακας από το Επιμελητήριο Καβάλας Συνδικαιούχο της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας» με Κωδικό ΟΠΣ 5032955 (Υποέργο 8)

Δημοσιεύθηκε στις 30/11/2021 14:59

 

 

 

 

 

Καβάλα, 30/11/2021

Αρ. Πρωτ. : 2497

 

Ανοιχτή Πρόσκληση για την ανάθεση έκδοσης αδειών μικρής κλίμακας από το Επιμελητήριο Καβάλας Συνδικαιούχο της Πράξης  «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας» με Κωδικό ΟΠΣ 5032955 (Υποέργο 8)

 

Το Επιμελητήριο Καβάλα, λαμβάνοντας υπόψη:

  • Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν τον δικαιούχο
  • Την ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) σε αντικατάσταση YA 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Βϋ3521) για τους Εθνικού Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών – Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ).
  • Τη με αρ. πρωτ. 4328/1490/Α3 – 28.06.2019 (ΑΔΑ: 9ΕΣΜ465ΧΙ8-6Ν8) Απόφαση ένταξης της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας», όπως ισχύει
  • Τη με αριθμ. 22/30.10.2019 σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καβάλας για την αποδοχή των όρων ένταξης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας» με Κωδικό ΟΠΣ 5032955 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», την ένταξη στον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Καβάλας του ποσού δημοσίας δαπάνης που αναλογεί στον Συνδικαιούχο (Επιμελητήριο Καβάλας) και αναφέρεται στην πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας» με Κωδικό ΟΠΣ 5032955 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», την εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή κάθε εγγράφου που θα αφορά στην υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας» με Κωδικό ΟΠΣ 5032955 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»,
  • την με αριθμ. 46/29.11.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καβάλας για την Ανοικτή Πρόσκληση Ανάθεσης  της υλοποίησης του ΥΕ8»,

απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος

σε μηχανικούς ή τεχνικές εταιρείες με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας για την ανάθεση του έργου για χορήγηση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) σύμφωνα με το ΦΕΚ 1843/Β`/13.5.2020 σε αντικατάσταση της 69701/4461/12-10-2018 Υπουργικής Απόφασης καθώς και συμπλήρωση και τροποποίηση της  παρ.  2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017(ΦΕΚΒ’/4520) για λογαριασμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας».

Συγκεκριμένα το έργο αφορά την διαμόρφωση των προσόψεων το καταστημάτων εντός του περιοχής του Αγίου Νικολάου (οικοδομικά τετράγωνα που περιβάλλονται από τις οδούς Ομονοίας, Δοϊράνης, ΕΛ. Βενιζέλου και Κουντουριώτου).

Οι  συνολικές εργασίες προσδιορίζονται και εξειδικεύονται ανά ωφελούμενη επιχείρηση και ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένες πιθανές από αυτές εργασίες:

  • αποξήλωση υφιστάμενων στεγάστρων
  • τοποθέτηση νέων στεγάστρων στις προσόψεις των καταστημάτων
  • χρωματισμοί προσόψεων καταστημάτων
  • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και πινακίδων στις προσόψεις των καταστημάτων
  • Κατά την διάρκεια του έργου ενδέχεται να προκύψουν περαιτέρω εργασίες

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου είναι 20.000€ (με ΦΠΑ) και δεν δύναται να ανατεθεί στο ίδιο φυσικό πρόσωπο ή/και εταιρεία η έκδοση περισσοτέρων των τριών (3) αδειών.  Το κόστος ανά εκδιδόμενη άδεια ανέρχεται στο ποσό των 400,00€ (πλέον ΦΠΑ), ποσό που ενδέχεται να αυξηθεί, κατά περίπτωση, εφόσον χρειαστούν επιπλέον δικαιολογητικά λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής παρέμβασης.   

Τα παρακάτω Απαιτούμενα Προσόντα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού.:

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν:

Α)   Αίτηση ενδιαφέροντος

Β)   Αδεία ασκήσεως επαγγέλματος μηχανικού (απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αντίστοιχη εγγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ)

Γ)    Αντίγραφα 3 τουλάχιστον οικοδομικών αδειών που έχουν εκδώσει ή αντίστοιχων Αδειών Μικρής Κλίμακας

είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@chamberofkavala.gr, είτε μέσω συστημένης επιστολής στην έδρα του Επιμελητηρίου Καβάλας Ομονοίας 50, Καβάλα, 65302 από τις 30/11/2021 έως τις 10/12/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

 

Επιπλέον απαιτούνται ορισμένα Επιθυμητά Προσόντα, η μοριοδότηση των οποίων περιγράφεται παρακάτω, μοριοδότηση η οποία θα προσδιορίσει την σειρά κατάταξης τους :

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Μόρια

1

Βαθμός πτυχίου

Ο βαθμός πολλαπλασιάζεται επί 3

Μέχρι 30 μόρια

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Συναφών Σπουδών

Βαθμολογείται μόνον ένας μεταπτυχιακός τίτλος

10 μόρια

3

Μεταπτυχιακός Τίτλος μη σχετικός με το αντικείμενο

Βαθμολογείται μόνον ένας μεταπτυχιακός τίτλος

5 μόρια

3

Εργασιακή εμπειρία

Για κάθε 1 έτος τεκμηριωμένης εμπειρίας  (Αρχική έναρξη εργασιών: 2 βαθμοί ανά έτος (έως 20 μόρια)

Μέχρι 20 μόρια

4

Συνέντευξη. Δομημένη συνέντευξη σε προκαθορισμένα ερωτήματα σχετικά με την εργασιακή εμπειρία, την αντίληψη για το έργο, την εκπλήρωση καθηκόντων κλπ.

 

Μέχρι 40 μόρια

ΣΥΝΟΛΟ

100

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση.

Η   πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καβάλας www.kcci.gr ,στην Διαύγεια και κοινοποιήθηκε στο ΤΕΕ Παράρτημα Αν. Μακεδονίας.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 2510.222212 (εσωτ. 4.) με την κα Σούζη Μαυρομμάτη ή (εσωτ. 13) κα Αφροδίτη Μάρκου.

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας

 

                                                                                                                                      Μάρκος Δέμπας